એક ભૂલ વન્ડરફૂલ - Ek Bhool Wonderful


રસિક(અલીરઝા નામદાર) પુરુષ-પ્રાધાન્યમાં માનનારો એક અહંકારી પુરુષ છે. તે પત્ની, બહેન અને માતા પર હુકમ ચલાવે છે. તેને પાઠ ભણાવવા, અંબેમા તેની આત્માનો તેની પત્નીના શરીરમાં પ્રવેશ કરાવે છે. તે માતૃત્વની પીડા અને સ્ત્રીત્વનો અનુભવ કરે છે. આખરે, તે પણ માની જાય છે કે 'બા' એટલે સમગ્ર વિશ્વ અને બાપા એટલે બાનો માત્ર 'પા' ભાગ.
Rasik(Ali Raza) plays the role of a male chauvinist. He ill-treats his wife, sister and mother. To teach him a lesson, Goddess Ambe Maa makes him experience all the problems and hardships (including pregnancy) which women go through.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...