હાયલા રમીલા પાછી આવી - Haila Ramila Pachhi Aaviસુંદર રમીલાના લગ્ન એક એવા પરિવારમાં થાય છે જેના સભ્યોમાં એકતાનો અભાવ છે. રમીલા તેમને સંગઠિત કરવાના પ્રયાસ કરે છે. અચાનક તેનું અવસાન થાય છે. તાંત્રિક બુદ્ધિસાગર રમીલાના શરીરમાં એક પછી એક વિવિધ આત્માઓનો પ્રવેશ કરાવે છે અને ઘરમાં મચે છે હાસ્યની ધમાચકડી.

Beautiful Ramila (Dimple Shah) becomes part of a disintegrated family after her marriage. Ramila tries to unite her in-laws but in vain. She dies suddenly. Buddhisagar (tantrik) resurrects Ramila with different departed souls. Her body gets possessed by various characters, which creates hysterically funny situations. Family comedy drama that will surely make you burst into laughter.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...