મમ્મી મારી યમુના અમે એના નમુના - Mummy Mari Yamuna Ame Ena Namunaપ્રેમાળ માતાપિતા પોતાના બાળકને અતિશય કાળજી અને લાડથી ઉછેરે છે. આ જ બાળકો મોટા થઈ સંપત્તિ માટે માતાપિતાનો વિશ્વાસઘાત કરે છે, ત્યારે વાલીના કાળજાના કટકેકટકા થઈ જાય છે. મોટાભાગના વડીલોને તો આ આઘાતજનક સ્થિતિમાં શું કરવું તેની ખબર જ પડતી નથી. પરંતુ આ નાટકમાં મમ્મી યમુના તેમના લાલચુ નમૂનાની શાન ઠેકાણે લાવે છે. આ નાટક મહત્વપૂર્ણ સામાજિક દુષણ પર પ્રકાશ પાથરે છે. તરછોડાયેલા વૃદ્ધ માબાપો, 'માતૃ દેવો ભવ' અને ""પિતૃ દેવો ભવ""માં માનનાર સમાજની ખુબ જ શરમજનક હકીકત છે.

Loving parents leave no stone unturned to bring up their child with utmost care and affection. When kids grow up, they do not even realize as to what their parents will go through when they betray them for their property and abandon them. However, in this play, heartbroken mummy Yamnua decides to teach greedy son and daughter-in-law a lesson. Will she succeed? This play brings up important social issue. It is really saddening that this kind of incidents are common in a society that allegedly believes in MATRU DEVO BHAV and PITRU DEVO BHAV.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...