નિયતિ - ગુજરાતી નાટક - Niyati - Gujarati Natakસફળતા એટલે જે ગમે તે મેળવવું, અને ખુશી એટલે જે મળે તે પસંદ કરવું. છેલ્લા શ્વાસ લેતા પિતા નિયતિને આંસુમાં પણ આનંદ શોધવાની રમત શીખવે છે. પિતાના નિધન બાદ અનાથ નિયતિ તેની કઠોર હૃદયની માસી સાથે રહેવા લાગે છે. માસીએ આપેલી સજામાં પણ તે ખુશી શોધી લે છે. આસપાસના લોકોના જીવનમાં ખુશી વરસાવનાર નિયતિ એક દુર્ઘટનાનો ભોગ બને છે. તે આ વિધિના વિધાનને પણ સકારત્મકતા સાથે સ્વીકારે છે કારણ કે આ દુર્ઘટના તેની માસી અને એમના ભૂતપૂર્વ પ્રેમીના પુનર્મિલનનું કારણ બની શકે છે.

"Happiness is a state of mind". To be happy or otherwise depends more on mindset than circumstances. During his last breath, Niyati’s father teaches her to be happy desipte all adversities. After father’s demise, Niyati starts staying with her insensitive and broken-hearted Kanchan aunty. She finds a reason to be happy even when she is punished or ill-treated by her aunt. Even when catastrophe strikes on her, she does not lose her courage. With her pleasing personality, she wins over everyone around except her aunt. Will she ever be able to bring happiness in her aunt’s life?

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...