થપ્પો - એક મસ્તી ભરી રમત - Thappoકહેવાય છે કે વહેમનું કોઈ ઓસડ નથી. શંકાની આગ લગ્નજીવનના લીલાછમ વૃક્ષને પળભરમાં ભસ્મીભૂત કરી શકે છે. આ શંકા-કુશંકાને કારણે જ બે લગ્ન ભંગાણને આરે આવીને ઉભા છે. જો પતિ-પત્ની મન મોકળુ મુકીને વાત કરે તો ઘણી બધી સમસ્યાઓ આપમેળે જ ઉકલી જાય. રમૂજી નાટક 'થપ્પો'.

Suspicion is an ailment that has no cure. Lack of trust and growing intolerance are the root-causes of increasing divorces these days. Two marriages are on the verge of collapsing. To restore normalcy in their marital life and bridge the communication gap, all these couples need to do is talk frankly and sort out things. Thappo is a comedy play that brings up an important social issue. 


Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...