રાધારાણી મુંબઈના શેઠાણી - Radharani Mumbai Ni Shethani


પૂરું નાટક જોવા અહીંયા ક્લિક કરો

નલીન અને મનુકાંત બંને ભાઈ છે. એક જ ઘરમાં મોટા થયા હોવા છતાં પણ નલીન-કોકિલાની દીકરી નંદિતા અને મનુકાંતની દીકરી રાધામાં આકાશ-પાતાળનું અંતર છે. મનુકાંતના શ્રીમંત મિત્ર ધનપત સંસ્કારી રાધાને પોતાના દીકરા કલરવ માટે પસંદ કરે છે. જ્યારે કલરવ રાધાને જોવા માટે મુંબઈથી નડિયાદ આવે છે, ત્યારે ધનલોલુપ નંદિતા અને તેની મા કોકિલા એવી મેલી રમત રમે છે કે કલરવ રાધાને બદલે નંદિતાને પસંદ કરે છે. કલરવના પિતા રાધાને વહુ નહીં પણ દીકરી તરીકે પોતાની સાથે મુંબઈ આવવા વિનંતી કરે છે. પોતાના જ સગાઓએ કરેલા કાવત્રાનો બદલો લેવા રાધા મુંબઈ જવા તૈયાર થાય છે. શું રાધારાણી મુંબઈના શેઠાણી બની શકશે? જાણવા માટે જુઓ આ પારિવારિક રમૂજી નાટક.

An interesting story of two cousins- Radha and Nandita who are poles apart despite being brought up in same house. Dhanpat – a rich industrialist from Mumbai considers well-cultured Radha to be ideal bride for his son Kalrav. Greedy Nandita and her cunning mother play a foul game and Kalrav ends up deciding to marry Nandita instead of Radha. Saddened by this incident, Kalrav's father Dhanpat requests sweet and innocent Radha to come to Mumbai so that he can help her find a better groom. When Radha comes to know about the trick played by mother-daughter duo, she decides to teach them a lesson. She grabs the opportunity and moves to Mumbai where she proves that she was nothing but a diamond in rough. What ensues is a dramatic and engrossing plot of revenge and triumph of truth over falsehood.

Maniben.com - મણિબેન.કોમ

દેશી મણિબેન(કેતકી દવે) તેના પતિ જમન (હીરાના વેપારી) સાથે મુંબઇના શ્રીમંત વિસ્તારમાં રહેવા આવે છે. જમન તેના અજ્ઞાન અને ભૂલો માટે તેની હાં...